بلاگ

علی اکبر یوسفی

بیوگرافی

علی اکبر یوسفی
متولد1364
کارشناسی مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید از دانشگاه شهید رجایی تهران
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید از دانشگاه شهید رجایی تهران
سابق کار در آموزش و پرورش 17 سال
مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی