بلاگ

علی قبادپور

بیوگرافی

علی قبادپور متولد1364

دانش آموخته در رشته های:
1. دبیری زبان عربی
2.فقه و حقوق
سوابق شغلی(علمی و پژوهشی):
1.دبیرعربی مدارس خاص(بیش از 10سال)
2. مدرس دانشگاه دولتی و پیام نور استان و تدریس در رشته های فقه ، حقوق و روانشناسی از سال 90 تا کنون .(بیش از 10 سال)

3. مدرس استانی ضمن خدمت دبیران عربی و روش تدریس کتب عربی ازسال 90 تاکنون .(بیش از 10 سال )
4. سرگروه زبان عربی استان از سال 90 تاکنون.(بیش از 10 سال )
.
5. سرگروه نمونه کشوری زبان عربی در سال 92
6. معلم نمونه شهرستان در سال93 (زبان عربی)
7. معلم نمونه استان در سال 94(زبان عربی)
8.ناظر تخصصی استان در محور پژوهش جشنواره خوارزمی از سال92 تاکنون.
9.داوری مقالات علمی در همایش های ملی دانشگاهی
10. تالیف مقالات علمی در مجلات و همایش های ملی با موضوعات زبان عربی ، فقه، حقوق و روانشناسی.