بلاگ

محمد یوســــفی

بیوگرافی

محمد یوســــفی
دبیر تخصصی فرهنگ وهنر از دانشگاه فرهنگیان شیراز
و دارای کارشناسی حقوق وکارشناسی ارشد حقوق خصوصی
سابقه داوری جشنواره های هنری