برای ورود به کلاس آنلاین در بخش نام، نام و نام خانوادگی و در بخش Access Code رمز 1111 را وارد کنید؛ و سپس روی ورود (join) کلیک کنید.